14 Nisan 2013 Pazar

ŞİRVAN’DAN ANADOLU’YA AKAN İRFAN NEHRİ TARİKAT-I ALİYYE-İ HALVETİYYE’NİN TARİHİ KÖKLERİ -VSİLSİLESİ
Halvetiyye İslam dünyasında yayılmış en önemli tasavvufî mekteplerden biridir. Tarikatın pir-i sânisi olan Seyyid Yahya Şirvanî bu mektebe son ve kâmil şeklini veren şeyhtir. Abdülkahir Sühreverdî’den başlayarak, Kutbeddin Ebherî, Zahid Geylanî ve Ömer Lahicî tarafından geliştirilen tarikatın fikri yapısı, Seyyid Yahya tarafından bir sistem haline getirilerek yeniden yapılandırılmıştır. Bundan dolayı “Pir-i Sâni” unvanıyla Halvetiyye kollarının hepsinin silsilelerinin başında onun adı yer alır.
Halvetiyye silsilesinde Hz. Peygamber’den Pir Ebu Abdullah Ömer’e kadar 18, Pir-i Sâni Seyyid Yahya Şirvanî’ye kadar 22 şeyh yer almaktadır. Bu mübarek silsile, Hz. Peygamber Efendimiz'den Şeyh Seyyid Cemaleddin Yahya eş Şirvanî el-Bakuvî Hazretlerine şu şekilde ulaşır:
Seyyidü'l-Evvelin ve'l-Ahirin Muhammed Mustafa (s.a.v.) (12/632)
Ebu'l-Haseneyn İmam Ali bin Ebu Talib (k.v.) (v. 40/660)
Seyyidü't-Tâbi'in Şeyhu’ş-Şuyuh Hasan el-Basrî (v. 110/729)
Eş-Şeyh el-Habib bin Mahmud el-Acemî (v. 156/774)
Eş-Şeyhü'l-Kebir Ebu Süleyman Davud bin Nasır et-Ta'î (v. 165/783 )
Eş-Şeyhü'l-Fahim Ebu'l-Mahfuz Maruf Ali el-Kerhî (v. 200/816)
Eş-Şeyhü'l-Kerim Ebu'l-Hasan Sırrı's-Sakatî (v. 253/867)
Seyyidü't-Tâife-i Sûfıyye Ebu'l-Kasım Cüneyd b. Muhammed el-Bağdadî (v. 297/910)
Eş-Şeyh Ebu Ali Ahmed Mümşâd ed-Dinaverî (v. 299/912)
Eş-Şeyh Ebu Abdullah Muhammed Dinaverî (v. 370/980)
Eş-Şeyh Ebu Hafs Ömer Vecihüddin el-Kadı el-Bekri es-Sühreverdî (v. 442/1050)
Eş-Şeyh Ebu'n-Necib Ziyâüddîn Abdülkâhir el-Bekrî es-Sühreverdî (v. 563/1168)
Burada silsile iki kola ayrılmaktadır. Birisi Sühreverdîyye tarikatının kurucusu Şeyh Şihabüddin Sühreverdî, diğeri ise Ebheriyye tarikatının kurucusu Kutbeddin Ebherî ile devam etmektedir. Halvetiyye ikincisini takib eder.
Pir-i Tarikat-ı Ebheriyye Ebu Reşid Kutbeddîn el-Ebherî (v. 622/1225)
Eş-Şeyh Rüknuddin Ali bin Haydar bin Muhammed Sincasî (v. 628/1230?)
Eş-Şeyh Şihabüddîn Mahmud Tebrizî (v. 702/1302?)
Eş-Şeyh es-Seyyid Cemaleddîn Muhammed Şirâzî, el-Ezherî (v. 652/1255?)
Pîr-i Tarikat-ı Zâhidiyye-i Halvetiyye İbrahim bin Ruşen, Zahid-i Gilânî (v. 681/1282)
Eş-Şeyh Kerimüddîn Ahî Muhammed el-Halvetî el-Harezmî (v. 780/1378?)
Pir-i Tarikat-ı Halvetiyye eş-Şeyh Ebu Abdullah Siracüddîn Ömer bin eş-Şeyh Ekmelüddîn eş-Şirvanî el-Lahicî el-Halvetî (v. 750/1350)
Eş-Şeyh el-Fani Ahî Mirem (Emrem) el-Halvetî (v. 800/1398?)
Eş-Şeyh Hacı İzzeddîn Mahmud bin Mevdud bin Ahmed et-Türkmanî eş-Şamahî el-Halvetî (812/1410)
Eş-Şeyh Sadreddîn eş-Şirvanî el-Hiyavî (826/1423-24)
Pir-i Sânî Seyyidetü’t-Taifetü’l-Halvetiyye eş-Şeyh es-Seyyid Cemaleddin Yahya bin es-Seyyid Bahaeddin eş-Şirvanî el-Bakuvî el-Halvetî (870/1466)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder